Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
281
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
Attçlu saglabâšana datorâ
Savienojot fotokameru ar datoru caur USB kabeli (I-USB7), iestatiet USB 
savienojuma režîmu. Noklusçtais iestatîjums ir [MSC].
1
[Set-up2] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties 
[USB Connection] (USB savienojums) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [MSC] vai [PTP].
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Iestatîjums tiek mainîts.
4
Nospiediet taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
USB savienojuma režîma iestatîšana
OK
MENU
1
2
3 4
NTSC
±0
MSC
PTP
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
Copyright Information
Cancel
OK
K-x_OPM.book  Page 281  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM