Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
282
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
1
Ieslçdziet datoru.
2
Izslçdziet fotokameru un izmantojiet pievienoto USB kabeli, 
lai savienotu fotokameru un datoru.
Attçlu saglabâšana pievienojot fotokameru 
datoram
MSC un PTP
MSC (Lielapjoma atmiòas klase)
Universâla draivera programma, kas atpazîst pie datora pieslçgtâs 
ierîces ar USB palîdzîbu, kâ atmiòas ierîces. Nosaka arî USB ierîèu 
kontroles standartus.
Pievienojot ierîci, kas atbalsta USB lielapjoma atmiòas klasi (USB MSC), 
failus no datora iespçjams kopçt, nolasît un pârrakstît, neinstalçjot 
speciâlo draiveri.
PTP (Attçlu pârraides protokols)
Protokols, kas ïauj pârsûtît digitâlos attçlus un pârvaldît digitâlâs 
fotokameras caur USB, standartizçts kâ ISO 15740.
Attçlus, kas atbalsta PTP, iespçjams pârsûtît starp ierîcçm, 
neinstalçjot ierîces draiveri.
Ja vien nav norâdîts citâdi, pievienojot a datoram, 
izvçlieties MSC.
K-x_OPM.book  Page 282  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM