Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
283
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
3
Ieslçdziet fotokameru.
[My Computer] izvçlnç fotokamera tiek atpazîta kâ [Removable Disk].
Macintosh datorâ SD atmiòas karte parâdâs uz darbvirsmas.
4
Attçlu saglabâšana datorâ.
Ievelciet attçlu failu(s) vai mapi, kas satur attçlu failus no fotokameras 
datora cietajâ diskâ vai izvelciet tos uz datora darbvirsmas.
5
Fotokameras atvienošana no datora.
• Ja tad, kad fotokamera ir ieslçgta, atveras [Removable Disk Drive] dialog logs, 
izvçlieties [Open folder to view files using Windows Explorer] un uzklikšíiniet 
uz OK.
• Windows XP gadîjumâ, ja SD atmiòas kartei ir sçjuma iezîme (volume label), 
[Removable Disk] vietâ atainojas sçjuma iezîmes nosaukums. Jaunas 
neformatçtas SD atmiòas kartes gadîjumâ var atainoties ražotâja 
nosaukums vai modeïa numurs.
K-x_OPM.book  Page 283  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM