Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
284
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
Programmatûras izmantošana
“PENTAX Digital Camera Utility 4” ir iekïauta pievienotâ CD-ROM (S-SW99). 
Izmantojot PENTAX Digital Camera Utility 4, Jûs varat rediìçt datorâ 
saglabâtus attçlus, kâ arî regulçt ar a uzòemto RAW formâta failu 
krâsu.
Savietojamie failu formâti:
.bmp (BMP)/.jpg (JPEG)/.pef (faili, kas 
saglabâti PENTAX oriìinâlajâ RAW 
formâtâ)/.pct (PICT)/.png (PNG)/
.tif (TIFF)/.dng (DNG format RAW file)
Instalçjiet programmatûru no komplektâcijâ iekïautâ CD-ROM diska.
Ja datorâ reìistrçti vairâki lietotâji, ielogojieties ar lietotâja vârdu, kam 
pieder administrçšanas tiesîbas, pirms programmatûras instalçšanas.
1
Ieslçdziet datoru.
Aizveriet jebkuru citu atvçrtu programmu.
2
Ievietojiet CD-ROM (S-SW99) datora CD-ROM diskdzinî.
Atveras [PENTAX Software Installer] logs.
Programmatûras instalçšana
Ja [PENTAX Software Installer] logs neatveras
• Windows lietotâjiem
1 Uzklikšíiniet uz [My Computer] Start izvçlnç.
2 Dubultklikšíis uz [CD-ROM drive (S-SW99)] ikonas.
3 Dubultklikšíis uz [Setup.exe] ikonas.
• Macintosh lietotâjiem
1 Dubultklikšíis uz CD-ROM (S-SW99) ikonas uz darbvirsmas.
2 Dubultklikšíis uz [PENTAX Installer] ikonas.
K-x_OPM.book  Page 284  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM