Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
285
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
3
Uzklikšíiniet uz [PENTAX 
Digital Camera Utility 4].
Windows lietotâjiem, pârejiet 
pie 4. soïa.
Macintosh lietotâjiem, sekojiet 
norâdîjumiem ekrânâ.
4
Izvçlieties vajadzîgo valodu 
[Choose Setup Language] 
logâ un uzklikšíiniet uz [OK].
5
Kad [InstallShield Wizard] logs 
parâdâs izvçlçtajâ valodâ, 
nospiediet [Next].
Sekojiet norâdîjumiem ekrânâ.
Kad PENTAX Digital Camera Utility 4 programma palaista, 
ekrânâ parâdâs sekojošais logs.
PENTAX Digital Camera Utility 4 logs
Ekrâna attçli piemçros ir Windows sistçmâm.
K-x_OPM.book  Page 285  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM