Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
286
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
Pârlûkprogrammas tabulatora iestatîjums (standarta uzstâdîjums)
Veiciet failu pârvaldes funkcijas, tâdas kâ attçlu aplûkošanas 
un vadîbas funkcijas.
1Izvçlòu josla
Ïauj izpildît funkcijas un veikt dažâdus iestatîjumus.
Macintosh – Izvçlòu josla atainojas darbvirsmas augšçjâ malâ.
2Rîku josla
Biežâk izmantotâs funkcijas izvietotas Rîku joslâ.
3Vadîbas panelis
Šajâ panelî parâdâs izvçlçtâ attçla parametri un fotografçšanas 
iestatîjumi. Mainiet paneïa tabulatora iestatîjumus ar Browser, 
Laboratory un Custom taustiòu palîdzîbu rîku joslâ.
4Failu skatîjuma paneïa logs
Šeit parâdâs failu saraksts vai attçli izvçlçtajâ mapç.
5Statusa josla
Parâdâs informâcija par izvçlçto opciju.
1
5
3
4
3
2
K-x_OPM.book  Page 286  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM