Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
288
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
Custom tabulatora iestatîjums (noklusçtais iestatîjums)
Šeit var rediìçt ekrâna displeju. Custom tabulatora iestatîjumi 
dod Jums iespçju izvçlçties, râdît vai paslçpt lappuses. 
Pçc noklusçjuma tiek atainoti visi vadîbas paneïi.
Informâciju par programmatûras lietošanu skatît Help sadaïu.
1
Uzklikšíiniet uz 
 taustiòa 
Rîku joslâ.
Vai arî [Help] izvçlnç izvçlieties 
[PENTAX Digital Camera Utility Help].
Programmatûras detalizçtas informâcijas skatîjums
K-x_OPM.book  Page 288  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM