Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
28
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
  Histogrammas displejs
Sekojošas histogrammas var tikt atainotas, apskatot attçlus. “Spilgtuma 
histogramma” ataino spilgtuma sadalîjumu, un “RGB histogramma” ataino 
krâsu intensitâtes sadalîjumu. Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai 
pârslçgtos starp “Spilgtuma histogrammu” un “RGB histogrammu”.
* Indikators 6 parâdâs tikai aizsargâtiem attçliem.
Ja [Q Playback 1] (Aplûkošana) izvçlnes [Playback Display Method] 
(Atainošanas displeja veids) apakšizvçlnç [Bright/Dark Area] (Gaišâs/Tumšâs 
daïas) ir iestatîts uz O (Aktivizçts), laukumi, kurus skârušas gaišâs vai tumšâs 
attçla daïas, mirgo (izòemot gadîjumus, ja ieslçgta RGB histogramma un 
detalizçtas informâcijas displejs). (215. lpp.)
2000 F5.6
100-0001
1/
2000 F5.6
100-0001
1/
6
4
5
7
3
4
5
6
7
3
2
8
9
10
11
1
1
Spilgtuma histogramma
RGB histogramma
23
23
1
Spilgtums
2
RGB histogramma/ 
Spilgtuma histogramma
3
Faila formâts
4
Ekspozîcijas laiks
5
Diafragmas atvçruma vçrtîba
6
Aizsardzîba
7
Mapes numurs-Faila numurs
8
Histogramma (R)
9
Histogramma (G)
10
Histogramma (B)
11
Spilgtuma histogrammas/RGB 
histogrammas pârslçgšana
K-x_OPM.book  Page 28  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM