Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
11
Pielikums
Noklusçjuma iestatîjumi  .................................... 292
CMOS sensora tîrîšana ...................................... 305
Papildus Piederumi ............................................ 310
Kïûmju paziòojumi  ............................................. 314
Kïûmju novçršana  .............................................. 317
Tehniskie raksturlielumi  .................................... 321
Vârdnîca .............................................................. 326
Alfabçtiskais râdîtâjs  ......................................... 331
GARANTIJAS SAISTÎBAS .................................. 339
K-x_OPM.book  Page 291  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM