Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
292
Pieliku
m
s
11
Noklusçjuma iestatîjumi
Zemâk tabulâ sniegts rûpnîcas iestatîjumu saraksts.
Funkcijas, kas iestatîtas Atmiòâ (277. lpp.), tiek saglabâtas pat tad, 
ja fotokamera tiek izslçgta.
Atiestate
Iestatîjums tiek atiestatîts uz noklusçto ar Atiestates 
funkcijas palîdzîbu (299. lpp.).
Iestatîjums tiek saglabâts arî pçc atiestates.
Tiešie taustiòi
[Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms) izvçlne
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Drive Mode 
(Fotografçšanas režîms)
9 (Single Frame Shooting 
(Viena kadra uzòemšana))
Flash Mode 
(Zibspuldzes režîms)
Atkarîbâ no uzòemšanas 
režîma
White Balance 
(Baltâs krâsas balanss)
F (Auto)
Sensitivity (Jutîba)
AUTO (ISO 200 - 1600)
Select AF Point 
(AF punkta izvçle)
b (5 AF punkti)
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Custom Image (Individuâlais attçls)
Gaišs
File Format (Faila formâts)
JPEG
JPEG Recorded Pixels 
(JPEG ierakstîtie pikseïi)
(4288×2848)
JPEG Quality (JPEG kvalitâte)
(Vislabâkais)
D-Range 
Setting 
(D-Râdiusa 
iestatîjums)
Highlight Correction 
(Gaismas korekcija)
P (Deaktivizçts)
Shadow Correction 
(Çnas korekcija)
Off 
(Deaktivizçts)
K-x_OPM.book  Page 292  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM