Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
293
Pieliku
m
s
11
Lens 
Correction 
(Objektîva 
korekcija)
Distortion Correction 
(Kropïojumu korekcija)
P (Deaktivizçts)
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Hromatiskâs gammas 
regulçšana)
P (Deaktivizçts)
Cross Processing (Xpro apstrâde)
Off 
(Deaktivizçts)
Digital Filter (Digitâlais filtrs)
Neizmantot 
filtrus
HDR Capture (HDR kadrs)
Off 
(Deaktivizçts)
Multi-
exposure 
(Multi-
ekspozîcija)
Number of Shots 
(Kadru skaits)
2 reizes
Auto EV Adjustment 
(Auto EV uzstâdîjums)
P (Deaktivizçts)
AF Mode (AF Režîms)
f
AE Metering (AE mçrîšana)
L (Multi-
segments)
Select AF Point (AF punkta izvçle)
b (5 AF Points 
(5 AF punkti))
Movie 
(Vide
o
fragments)
Recorded Pixels 
(Ierakstâmie pikseïi)
X
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
C
 
(Vislabâkais)
Sound (Skaòa)
g (Aktivizçts)
Movie Aperture Control 
(Videofragmenta apertûras 
vadîba)
Fixed (Noteikts)
Shake Reduction
(Deaktivizçts)
Live View 
(Tiešais priekš
skatîjums)
Info Overlay 
(Informâcija virsû)
O (Aktivizçts)
Show Grid 
(Parâdîšanas režìis)
P
 (Deaktivizçts)
Histogram (Histogramma)
P
 (Deaktivizçts)
Bright/Dark Area 
(Gaišais/Tumšais laukums)
P
 (Deaktivizçts)
Autofocus Mode 
(Auto fokusa režîms)
I (Sejas 
atpazîšanas AF)
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 293  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM