Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
294
Pieliku
m
s
11
Status Screen (Stâvokïa ekrâns)
1
Instant Review 
(T
ûl
ît
ç
js
 
priekš
skatîjums
)
Display Time 
(Aplûkošanas laiks)
1 sek.
Histogram (Histogramma)
P (Deaktivizçts)
Bright/Dark Area 
(Gaišais/Tumšais laukums)
P (Deaktivizçts)
Color Space (Krâsu spektrs)
sRGB
RAW File Format (RAW faila formâts)
PEF
Green 
Button 
(Zaïais 
taustiòš)
Green
 Bu
tton (Zaïai
s taustiòš)
Green Button 
(Zaïais taustiòš)
Green Button 
(Zaïais taustiòš)
Custom Image 
(Individuâlais attçls)
Optical Preview 
(Optiskais 
priekšskatîjums)
Di
gital Preview
 
(Digitâl
ais 
priekšskatîjums)
Histogram 
(Histogramma)
P (Deaktivizçts)
Bright/Dark 
Area (Gaišais/
Tumšais 
laukums)
P (Deaktivizçts)
Digital Filter 
(Digitâlais filtrs)
RAW 
button 
function 
(RAW 
taustiòa 
funkcija)
Cancel 
after 1 shot 
(Atcelt pçc 1 
fotouzòçmuma)
O (Aktivizçts)
JPEG ´ 
RAW+
JPEG ´ RAW+
Center AF Point 
(AF punkta centrçšana)
Action in M Mode 
(Darbîbas M režîmâ)
P LINE
e-dial in Program (e-disks 
Programmas režîmâ)
P SHIFT
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 294  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM