Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
295
Pieliku
m
s
11
*1 Arî [Custom Image] (Individuâlais attçls) izvçlnç veiktie iestatîjumi tiek atiestatîti.
*2 Pçc atiestates, iestatîjums atgriežas pie [Green Button] (Zaïais taustiòš).
Aplûkošanas režîma palete
* Arî [Digital Filter] (Digitâlais filtrs) izvçlnç veitkie iestatîjumi tiek atiestatîti.
Memory 
(Atmiòa)
Cross Processing (Xpro 
apstrâde), Digital Filter 
(Digitâlais filtrs), HDR 
Capture (HDR kadrs), 
Shooting Info Display 
(Uzòemšanas info displejs)
P (Deaktivizçts)
Visas citas funkcijas, 
neskaitot augstâk 
uzskaitîtâs
O
 (Aktivizçts)
Shake Reduction
k (Aktivizçts)
Input Focal Length 
(Pievades Fokusa Attâlums)
35 mm
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Image Rotation 
(Attçla pagriešana)
Digital Filter (Digitâlais filtrs)
Toy Camera 
(Rotaïu Kamera)
Resize (Izmçra maiòa)
Maksimâlais izmçrs 
vadoties pçc 
iestatîjumiem.
238.  lpp.
Cropping (Izgriešana)
Maksimâlais izmçrs 
vadoties pçc 
iestatîjumiem.
239.  lpp.
Slideshow (Slîdrâde)
RAW Development 
(RAW Attîstîšana)
Faila formâts JPEG
Ierakstâmie pikseïi: E
Kvalitâtes lîmenis: C
Index (Indekss)
Image Comparison 
(Attçla salîdzinâjums)
Protect (Aizsardzîba)
DPOF
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 295  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM