Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
296
Pieliku
m
s
11
[Playback] (Aplûkošana) izvçlne
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlne
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Slideshow 
(Slîdrâde)
Interval (Intervâls)
3 sekundes
Screen Effect 
(Ekrâna efekts)
Off (Deaktivizçts)
Repeat Playback 
(Atkârtota 
aplûkošana)
P
 (Deaktivizçts)
Playback 
Display Method 
(Atainošanas 
displeja veids)
Bright/Dark Area 
(Gaišais/Tumšais 
laukums)
P
 (Deaktivizçts)
Quick Zoom 
(Âtrâ tâlummaiòa)
P
 (Deaktivizçts)
Delete All Images 
(Izdzçst visus attçlus)
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Language/
u
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
Date Adjustment 
(Datuma iestatîšana)
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
World Time 
(Pasaules 
laiks)
World Time setting 
(Pasaules laika 
iestatîšana)
W (Hometown 
(Dzimtâ pilsçta))
Hometown (Dzimtâ 
pilsçta) (City 
(Pilsçta))
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
Hometown (Dzimtâ 
pilsçta) (DST 
(Vasaras laiks))
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
Destination 
(Ceïojuma gala 
mçríis) 
(City (Pilsçta))
Tâds pats laiks 
kâ vietçjais
Destination 
(Ceïojuma gala 
mçríis) (DST 
(Vasaras laiks))
Tâds pats laiks 
kâ vietçjais
Text Size (Teksta izmçrs)
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
K-x_OPM.book  Page 296  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM