Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
297
Pieliku
m
s
11
Guide Display (Palîgvednis)
3 sekundes
Beep (Signâls)
All 
O
 (Ieslçgts)
Brightness Level 
(Spilgtuma lîmenis)
±0
LCD Color Tuning 
(LCD Krâsu Skaòojums)
±0
Video Out (Video izeja)
Saskaòâ ar rûpnîcas 
iestatîjumu
USB Connection 
(USB savienojums)
MSC
Folder Name 
(Mapes nosaukums)
Datums
Cop
y
ri
ght Info
rma
ti
on 
(Informâcija 
pa
r au
to
rtie
sîbâm)
Embed Copyright 
Data (Ievietot 
autortiesîbu datus)
P
 (Deaktivizçts)
Photographer 
(Fotogrâfs)
Copyright Holder 
(Autortiesîbu 
îpašnieks)
Auto Power Off 
(Automâtiska izslçgšanâs)
1 minûte
Select Battery 
(Akumulatora izvçle)
Automâtiskâ uztveršana
Reset (Atiestate)
Pixel Mapping 
(Pikseïu kartçšana)
Dust Alert 
(Brîdinâjums par putekïiem)
Dust 
Removal 
(Putekïu 
Noòçmçjs)
Dust Removal 
(Putekïu 
Noòçmçjs)
Start-up Action 
(Ieslçgšanas 
darbîba)
P
 (Deaktivizçts)
Sensor Cleaning 
(Attçlu sensora tîrîšana)
Format (Formâts)
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Atiestate
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 297  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM