Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
298
Pieliku
m
s
11
[Custom Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlne
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums Atiestate
Lpp.
1. EV Steps (EV pakâpes)
1/3 EV pakâpes
2. Sensitivity Steps 
(Jutîbas pakâpes)
1 EV solis
3. Expanded Sensitivity 
(Paaugstinâta jutîba)
Off (Deaktivizçts)
4. Meter Operating Time 
(Skaitîtâja Darbošanâs Laiks)
10 sek.
5. AE-L with AF Locked 
(AE-L ar fiksçtu AF)
Off (Deaktivizçts)
6. Link AE to AF Point 
(Savienot AE ar AF punktu)
Off (Deaktivizçts)
7. Auto Bracketing Order 
(Auto Iekadrçšanas secîba)
0 - +
8. WB When Using Flash 
(WB izmantojot zibspuldzi)
Auto White Balance 
(Auto Baltâs krâsas 
balanss)
9. AWB in Tungsten Light 
(AWB volframa gaismâ)
Subtle Correction 
(Smalka korekcija)
10. AF/AE-L Button 
(AF/AE-L taustiòš)
Enable AF1 
(Aktivizçjiet AF1)
11. AF with Remote Control 
(AF ar tâlvadîbas palîdzîbu)
Off (Deaktivizçts)
12. Remote Control in Bulb 
(Tâlvadîba spuldzç)
Mode1 (Režîms1)
13. Slow Shutter Speed NR 
(Palçninâta eksponçšana NR)
On (Aktivizçts)
14. High-ISO NR (Augsts-ISO NR)
Medium (Vidçjs)
15. High-ISO NR Start Level 
(High-ISO NR starta lîmenis)
ISO 800
16. Release While Charging 
(Atbrîvo uzlâdçjoties)
Off (Deaktivizçts)
17. Flash in Wireless Mode 
(Zibspuldze Bezvadu režîmâ)
On (Aktivizçts)
18. Saving Rotation Info (Rotçšanas 
informâcijas saglabâšana)
On (Aktivizçts)
19. Auto Image Rotation 
(Auto attçla pagriešana)
On (Aktivizçts)
K-x_OPM.book  Page 298  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM