Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
2
• Nelieciet pirkstu uz zibspuldzes, kad tâ izlâdçjas. Jûs varat apdedzinâties.
• Nepârklâjiet zibspuldzi ar drçbçm, kad tâ izlâdçjas. Tâs var nobalçt.
• Dažas fotokameras daïas var sakarst ilgstošas izmantošanas rezultâtâ. 
Pastâv iespçja gût apdegumus, ilgstoši turot kameru.
• Ja monitors ir bojâts, uzmanieties no stikla daïiòâm. Tâpat uzmanieties, lai šíidrie 
kristâli nenokïûtu uz âdas, acîs vai mutç.
• Atkarîbâ no Jûsu individuâlajâm îpašîbâm vai fiziskâ stâvokïa, fotokameras ražošanâ 
izmantotie materiâli var izraisît alerìiskus izsitumus vai niezi. Minçto simptomu 
gadîjumâ pârtrauciet fotokameras lietošanu un meklçjiet medicînisku palîdzîbu.
 Brîdinâjums
• Ja šíidrums no baterijâm jebkâdâ veidâ ir iekïuvis acîs, neberzçjiet tâs. 
Nekavçjoties izskalojiet tâs ar ûdeni un vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta.
 Uzmanîbu
• Šajâ fotokamerâ izmantojamas èetras AA sârma baterijas, AA litija vai AA Ni-MH 
baterijas. Izmantojiet tikai norâdîtâs baterijas. Pretçjâ gadîjumâ pastâv fotokameras 
neatgriezenisku darbîbas traucçjumu, bateriju eksplozijas vai ugunsnelaimes risks.
• AA sârma un AA litija baterijas nav vairâkkârt uzlâdçjamas, nemçìiniet tâs uzlâdçt, 
tâpat ekâdâ gadîjumâ nemçìiniet izjaukt baterijas. Neievçrojot šis norâdîjumus 
pastâv bateriju eksplozijas vai iztecçšanas risks.
• Ievietojiet baterijas ievçrojot (+) un (-) atzîmes uz baterijâm un nodalîjuma iekšpusç. 
Pretçjâ gadîjumâ iespçjama eksplozija vai ugunsnelaime.
• Nomainot baterijas, neizmantojiet vienlaicîgi dažâdu ražotâju, tipu vai kapacitâtes 
baterijas. Tâpat neizmantojiet vienlaicîgi vecas un jaunas baterijas. Pretçjâ gadîjumâ 
tâs var eksplodçt vai izraisît ugunsnelaimi.
• Ievietojiet baterijas ievçrojot polaritâti un nepakïaujiet tâs uguns iedarbîbai. 
Neizjauciet baterijas. Tâs var eksplodçt vai aizdegties.
• Lâdçjiet tikai vairâk kârt uzlâdçjamâs baterijas Ni-MH. Cita veida baterijas var eksplodçt 
vai aizdegties. Vairâk kârt uzlâdçjamo bateriju gadîjumâ, šajâ fotokamerâ var izmantot 
tikai Ni-MH baterijas.
• Ja šíidrums no baterijâm jebkâdâ veidâ ir nokïuvis uz âdas vai apìçrba, skartâs 
vietas rûpîgi nomazgâjiet ar ûdeni.
• Ja baterijas ir sakarsušas vai ievçrojat dûmus, nekavçjoties izòemiet tâs 
no fotokameras. Šajâ laikâ uzmanieties, lai negûtu apdegumus no sakarsušajâm 
baterijâm.
 Brîdinâjums
• Lai novçrstu nejaušu SD atmiòas kartes norîšanas iespçjamîbu, glabâjiet to bçrniem 
nepieejamâ vietâ. Ja tâ tomçr noticis, nekavçjoties vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta.
Par bateriju izmantošanu
Par SD atmiòas karti
K-x_OPM.book  Page 2  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM