Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
29
Histogramma parâda attçla spilgtuma 
sadalîjumu. Horizontâlâ ass râda 
spilgtumu (tumšâ daïa kreisajâ pusç, 
un gaišâ daïa labajâ pusç), un vertikâlâ 
ass râda pikseïu skaitu.
Histogrammas forma pirms un pçc 
uzòemšanas parâda, vai spilgtums 
un kontrasts ir pareizi, kâ arî ïauj izlemt 
vai EV kompensâcijas izmantošana 
ir nepieciešama vai nç, un tad mçìinât 
uzòemt fotoattçlu vçlreiz.
Spilgtuma izpratne
Ja spilgtuma iestatîjums ir pareizs, gaišie un tumšie lauki nepârklâjas, 
grafika virsotne atrodas centrâ. Ja attçls ir pârâk tumšs, grafika virsotne 
atrodas kreisajâ pusç, turpretî, ja attçls ir pârâk gaišs, virsotne atrodas 
labajâ pusç.
Ja attçls ir pârâk tumšs, daïa kreisajâ pusç tiek nogriezta (tumšâs daïas), 
bet ja attçls ir pârâk gaišs, daïa labajâ pusç tiek nogriezta (gaišâs daïas 
bez indikâcijâm).
Gaišâs attçla daïas mirgo sarkanâ krâsâ monitorâ, un tumšâs daïas 
dzeltenâ krâsâ, ja [Bright/Dark Area] (Gaišâs/Tumšâs daïas) ir O (Ieslçgta).
Histogrammas izmantošana
Pikseïu
 skaits 
← Spilgtums 
(Tumšs)
(Gaišs)
Tumšâs daïas
Gaišâs daïas
Tumšs attçls
Attçls ar nedaudziem 
tumšiem un gaišiem 
laukumiem
Gaišs attçls
K-x_OPM.book  Page 29  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM