Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
299
Pieliku
m
s
11
[A Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms) izvçlni, [Q Playback] (Aplûkošana) 
izvçlni, [R Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni, tiešos taustiòus un aplûkošanas 
režîma paleti iespçjams atiestatît uz noklusçtajiem iestatîjumiem.
1
[Set-up 3] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Reset] 
(Atiestate) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Reset] (Atiestate) logs.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai izvçlçtos [Reset] (Atiestate) 
un nospiediet 
4 taustiòu.
Iestatîjumi tiek atiestatîti, un ekrâns, 
kas bija atainots pirms izvçlne tika 
atvçrta, parâdâs atkal.
20. Power lamp (Ieslçgšanas 
gaismas indikators)
Standard (Standarta)
21. Catch-in Focus 
(Uztveršana fokusâ)
Off (Deaktivizçts)
22. Using Aperture Ring 
(Apertûras gredzena izmantošana)
Prohibited (Aizliegts)
Reset Custom Functions 
(Atiestata Custom Funkciju)
Izvçlnes atiestatîšana
Rec. Mode/Playback/Set-up izvçlòu atiestate
Language/
u, Datuma iestatîjums, pilsçta un DST iestatîjumi pasaules 
laikam, teksta izmçrs, video izeja, autortiesîbu informâcija un [A Custom 
Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes iestatîjumi netiek atiestatîti.
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums Atiestate
Lpp.
Reset
Cancel
Reset
Returns to default settings
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 299  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM