Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
300
Pieliku
m
s
11
Atiestatiet [A Custom Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
iestatîjumus uz rûpnîcas iestatîjumiem.
1
[Custom Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnç izvçlieties [Reset Custom Functions] (Atiestata 
Custom Funkcijas) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Reset Custom Functions] (Atiestata Custom Funkcijas) logs.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai izvçlçtos [Reset] (Atiestate) 
un nospiediet 
4 taustiòu.
Iestatîjumi tiek atiestatîti, un ekrâns, kas 
bija atainots pirms izvçlne tika atvçrta, 
parâdâs atkal.
Lietotâja izvçlnes atiestatîšana
Reset Custom Functions
Cancel
Reset
Returns the custom function
settings to default values
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 300  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM