Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
301
Pieliku
m
s
11
Funkcijas pieejamas izmantojot 
dažâdas objektîva fokusçšanas 
kombinâcijas
Ar šo fotokameru var tikt izmantoti tikai objektîvi DA, DA L un FA J objektîvi 
un D FA/FA/F/A ar s (Auto) pozîciju uz blendes gredzena var izmantot 
ar rûpnîcas noklusçjuma iestatîjumiem. Citiem objektîviem un objektîviem 
D FA/FA/F/A skatît “Piezîmes par [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas 
gredzena izmantošana)” (303. lpp.) izvçln
ç izòemot s.
z : Funkcijas ir pieejamas, kad diafragmas pieregulçšanas gredzens 
ir iestatîts s pozîcijâ.
# :
Dažas funkcijas ir ierobežotas.
× :
Funkcijas nav pieejamas.
Objektîvs
[Mount type]
(stiprinâjuma veids)
Funkcija
DA
DA L
D FA
FA J
FA
A
M
P
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF3
]
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF
]
[K
A
]
[K]
Autofocus (Autofokuss)
(Tikai objektîvs)
(Ar AF adapteri 1,7×)
z
z
z
   
#
z
Manuâlais fokuss
(Ar fokusçšanas indikatoru)
(Ar matçto lauku)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Âtrâs pârslçgšanas Fokusçšanas 
sistçma
  #
×
×
×
×
Pieci AF punkti/Venpadsmit AF punkti
z
z
z
  #
×
Multi-segmenta mçrîšana
z
z
z
z
×
e (Program (Programma)) režîms
z
z
z
z
   #
K (Sensitivity Priority (Jutîbas 
Prioritâte)) režîms
z
z
z
z
   #
b (Shutter Priority (Ekspozîcijas laika 
prioritâte)) režîms
z
z
z
z
   #
c (Aperture Priority (Apertûras 
prioritâte)) režîms
z
z
z
z
   #
a (Manual (Manuâlais režîms)) režîms
z
z
z
z
#
P-TTL Automâtiska zibspuldze
z
z
z
z
×
K-x_OPM.book  Page 301  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM