Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
302
Pieliku
m
s
11
*1 Objektîvi ar maksimâlo diafragmas atvçrumu f/2.8 vai spilgtâki. Pieejami tikai s pozîcijâ.
*2 Objektîvi ar maksimâlo diafragmas atvçrumu f/5.6 vai spilgtâki.
*3 Izmantojot iebûvçto zibspuldzi AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG un AF160FC.
*4 Aberâcijas korekcija pieejama [Lens Correction] (Objektîva korekcija) apakšizvçlnç 
[A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç. [Distortion Correction] (Kropïojumu 
korekcija) iestatîjums ir atcelts, izmantojot DA 10-17mm FISH-EYE objektîvu.
*5 Pieejams tikai ar savietojamiem objektîviem.
*6 Lai izmantotu F/FA soft 85 mm f/2.8 objektîvu vai FA soft 28 mm f/2.8 objektîvu, iestatiet 
[A Custom Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç [22. Using Aperture Ring] 
(Diafragmas gredzena izmantošana) uz [Permitted] (Atïauts). Attçli var tikt uzòemti 
ar jûsu iestatîto apertûru, bet tikai manuâlâs apertûras diapazonâ.
*7 AF punkts tiek fiksçts uz O (Spot (Punktveida)).
*8 c (Aperture Priority (Apertûras prioritâte)) automâtiskâ ekspozîcija ar diafragmas 
atvçrumu. (Blendes gredzena regulçšana neietekmç faktisko diafragmas atvçruma 
vçrtîbu.)
DA objektîvi ar ultraskaòas motoru un FA tâlummaiòas objektîvi izmanto 
K
AF2
 aptvaru. DA objektîvi ar ultraskaòas motoru bez AF uzmavas izmanto 
K
AF3
 aptvaru.
FA pamat objektîviem (bez tâlummaiòas funkcijas) un DA vai DA L 
objektîviem bez virsskaòas motora un D FA, FA J un F objektîvi 
izmanto K
AF
 priekšmetstikliòu.
Skatît objektîvu lietošanas pamâcîbas. Òemiet vçrâ, ka šî fotokamera 
nav aprîkota ar Power zoom funkcija.
Ja diafragmas atvçruma iestatîjums nav s (Auto) pozîciju, vai arî tiek 
izmantots objektîvs bez s pozîcijas, vai arî tiek izmantoti tâdi piederumi 
kâ auto paplašinâšanas caurule vai auto plçšas, fotokamera nedarbojas, 
lîdz [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas gredzena izmantošana) 
[A Custom Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç ir iestatîts 
uz [Permitted] (Atïauts). Informâcijai par ierobežojumiem skatît “Piezîmes 
par [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas gredzena izmantošana)” 
(303. lpp.).
Visi fotokameras ekspozîcijas režîmi ir izmantojami lietojot DA/DA L/FA J 
vai objektîvus ar diafragmas s pozîciju iestatîtu uz s.
Power zoon funkcija
×
Automâtiska fokusa attâluma vçrtîbas 
izvçle izmantojot vibrâciju 
samazinâšanas funkciju
z
z
z
×
×
Objektîva regulçšanas funkcija
z
×
×
×
×
Objektîvu un objektîvu aptvaru nosaukumi
Objektîvi un aksesuâri, kas nevar tikt izmantoti ar šo fotokameru
K-x_OPM.book  Page 302  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM