Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
303
Pieliku
m
s
11
Izmantojot A objektîvu vai soft fokusçšanas objektîvus, iebûvçtâ 
zibspuldze izlâdçjas pilnîbâ, ja A objektîvi nav iestatîti s (Auto) 
pozîcijâ un to nav iespçjams noregulçt.
Ievçrojiet, ka iebûvçto zibspuldzi nevar izmantot kâ Auto zibspuldzi.
Kad [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas 
gredzena izmantošana) opcija [A Custom 
Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnç ir iestatîta uz [Permitted] (Atïauts), 
ekspozîcijas slçdzi var atlaist pat, ja D FA, 
FA, F vai A objektîva diafragmas atvçrums 
nav iestatîts s (Auto) pozîcijâ, vai arî ja 
ir pievienots objektîvs bez s pozîcijas. 
Opciju ierobežojumi ir zemâk norâdîtajâ 
tabulâ.
Ierobežojumi izmantojot objektîvus ar savâdâk par noregulçtu 
pozîciju.
Objektîvs un iebûvçtâ zibspuldze
Piezîmes par [22. Using Aperture Ring] 
(Diafragmas gredzena izmantošana)
Izmantojamais objektîvs
Ekspozîcijas režîms
Ierobežojums
Tikai objektîvs D FA, FA, 
F, A, M, vai objektîvs 
ar tâdu automâtiskâs 
diafragmas efektu kâ 
objektîva automâtiskâ 
izvirzîšanâs K.
c (Aperture 
Priority (Apertûras 
prioritâte)) režîms
Diafragma paliek atvçrta 
neskatoties uz diafragmas 
pieregulçšanas gredzena 
pozîciju. Eksponçšanas slçdža 
âtrums mainâs attiecîgi atvçrtajai 
diafragmai, bet var parâdîties 
eksponçšanas kïûme. 
Skatu meklçtâjâ, diafragmas 
indikatoram atainojas [F--].
D FA, FA, F, A, M, S (ar 
tâdu diafragmas efektu kâ 
objektîva izvirzîšanâs K)
c (Aperture 
Priority (Apertûras 
prioritâte)) režîms
Attçli var tikt uzòemti ar noteiktu 
diafragmas vçrtîbu, bet var 
parâdîties eksponçšanas 
kïûme. Skatu meklçtâjâ, 
diafragmas indikatoram 
atainojas [F--].
Tâds manuâlais 
diafragmas objektîvs 
kâ refleksa objektîvs 
(tikai objektîvs)
c (Aperture 
Priority (Apertûras 
prioritâte)) režîms
22.
1
2
MENU
OK
OK
Using Aperture Ring
Prohibited
Permitted
Shutter will release when
Cancel
aperture ring is not set to the
"A" position
K-x_OPM.book  Page 303  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM