Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
304
Pieliku
m
s
11
FA, F SOFT 85mm 
FA soft 28mm (tikai 
objektîvs)
c (Aperture 
Priority (Apertûras 
prioritâte)) režîms
Attçli var tikt uzòemti ar 
noteiktu diafragmas vçrtîbu 
manuâlajâ diafragmas 
diapazonâ. Skatu meklçtâjâ, 
diafragmas indikatoram 
atainojas [F--].
Kad lauka dziïums ir pârbaudîts 
(Optiskais priekšskatîjums), 
sâkas ekspozîcijas mçrîšana 
un iespçjams pârbaudît 
ekspozîciju.
Visi objektîvi
a (Manual 
(Manuâlais režîms)) 
režîms
Attçli var tikt uzòemti ar iepriekš 
iestatîtu diafragmas vçrtîbu un 
eksponçšanas slçdža âtrumu. 
Skatu meklçtâjâ, diafragmas 
indikatoram atainojas [F--]. 
Kad ir veikta atveidojamâ lauka 
dziïuma pârbaude (Optiskais 
priekšskatîjums), tiek ieslçgta 
AE mçrîšana. Ir iespçjama 
eksponçšanas pârbaude.
Šî fotokamera darbojas c (Aperture Priority (Apertûras prioritâte)) režîmâ 
neskatoties uz diska iestatîjumu, izòemot a (Manual (Manuâlais režîms)) 
režîmu, kad diafragma iestatîta jebkurâ pozîcijâ, izòemot s pozîciju.
Izmantojamais objektîvs
Ekspozîcijas režîms
Ierobežojums
K-x_OPM.book  Page 304  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM