Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
305
Pieliku
m
s
11
CMOS sensora tîrîšana
Uzòemot objektu uz balta fona un citos uzòemšanas apstâkïos 
var parâdîties çnu efekts, ja CMOS sensors ir netîrs vai putekïains. 
Tas norâda, ka ir jâveic CMOS sensora tîrîšana.
Sakrâjušos gružos iespçjams likvidçt kustinot CMOS senosru.
1
[Set-up 4] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Dust Removal] 
(Putekïu Noòçmçjs) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Dust Removal] (Putekïu Noòçmçjs) logs.
2
Nospiediet taustiòu 
4.
Gružu likvidçšanas funkcija ir aktivizçta 
pakustinot CMOS sensoru.
Lai aktiovizçtu gružu likvidçšanas funkciju 
katru reizi, kad fotokmaera ieslçdzas, 
izvçlieties [Start-up Action] (Ieslçgšanas 
darbîba) un izmantojiet kursortaustiòus 
(45), lai izvçlçtos O.
Kad gružu likvidçšanas funkcija ir pabeigta, fotokamera atgriežas 
pie [R Set-up 4] (Iestatîšana) izvçlnes.
Gružu likvidçšana kustinot CCD 
(Gružu likvidçšana)
Dust Removal
MENU
Dust Removal
Start-up Action
Start
OK
K-x_OPM.book  Page 305  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM