Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
306
Pieliku
m
s
11
Brîdinâjuma funkcija par netîru sensoru ïauj atklât, kad uz CMOS sensora 
ir sakrâjušies netîrumi un vizuâli parâda gružu atrašanâs vietu.
Atklâto gružu vietu attçlu iespçjams saglabât un atvçrt to, veicot gružu 
likvidçšanas funkciju (307. lpp.).
Pirms Brîdinâjuma funkcijas izmantošanas, jâievçro sekojoši nosacîjumi:
- Pievienots A DA, DA L, FA J objektîvs vai D FA, FA un F objektîvs 
ar diafragmas atvçruma s (Auto) pozîciju.
- Šis diafragmas atvçrums ir iestatîts s pozîcijâ izmantojot objektîvu 
ar diafragmas noregulçšanas gredzenu.
- Režîmu izvçles disks iestatîts jebkurâ pozîcijâ, izòemot C (Movie 
(Videofragments)).
- Fokusa režîma slçdzis ir iestatîts 
=.
1
[Set-up 4] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Dust Alert] 
(Brîdinâjums par putekïiem) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Dust Alert] (Brîdinâjums par putekïiem) apstiprinâjuma logs.
2
Aktu meklçtâjâ pilnîbâ atainojiet 
baltu sienu vai vienveidîgu 
spilgtu objektu, un nospiediet 
eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Kad ir veikta attçla apstrâde, parâdâs 
Putekïu brîdinâjuma ekrâns.
Ja ekrânâ parâdâs [The operation could 
not be completed correctly] (Darbîba 
netika veikta pareizi) paziòojums, 
nospiediet 
4 taustiòu un vçlreiz 
uzòemiet attçlu.
Netîrumu atklâšana uz CMOS sensora 
(Netîrumu brîdinâjums)
Dust Alert
Checks for dust on the sensor.
Press shutter release button
to reveal dust location
Check
MENU
SHUTTER
K-x_OPM.book  Page 306  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM