Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
307
Pieliku
m
s
11
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotoattçls tiek saglabâts un fotokamera 
atgriežas pie [R Set-up 4] (Iestatîšana) 
izvçlnes.
Paceliet spoguli un atveriet slçdzi, lai veiktu CMOS sensora tîrîšanu 
ar pûtçja palîdzîbu.
Lai veiktu tîrîšanu profesionâlâ lîmenî, sazinieties ar PENTAX servisa 
centru, jo CMOS sensors ir ïoti smalka detaïa. Par tîrîšanu jâmaksâ 
atsevišíi.
Veicot CMOS sensora tîrîšanu iespçjams izmantot Attçla sensora 
Tîrîšanas komplektu O-ICK1 (313. lpp.) (papildus piederums).
• Ekspozîcijas laiks var bût ârkârtîgi ilgs, ja tiek izmantota Gružu Brîdinâjuma 
funkcija. Òemiet vçrâ, ja objektîva virziens tiek pabeigta apstrâde, gruži netiks 
atklâti pilnîbâ.
• Atkarîbâ no objekta apstâkïiem vai temperatûras, gruži var nebût atbilstoši 
atklâti.
• Gružu Brîdinâjuma attçls var tikt atainots tikai sensora tîrîšanas laikâ 
uz 30 minûtçm no attçla saglabâšanas brîža. Ja 30 minûtes ir pagâjušas, 
saglabâjiet jaunu Gružu Brîdinâjuma attçlu, un tad veiciet sensora tîrîšanu.
• Saglabâtais Gružu Brîdinâjuma attçls nevar tikt atainots Aplûkošanas režîmâ.
• Gružu brîdinâjuma funkciju nav iespçjams saglabât, ja fotokamerâ 
nav ievietota SD atmiòas karte.
• Neatkarîgi no fotokameras iestatîjumiem, Gružu brîdinâjuma funkcijas attçls 
tiks uzòemts pie noteiktiem apstâkïiem.
• Kad ekrânâ atainojas Gružu brîdinâjuma funkcijas attçls, lai aplûkotu 
to kâ pilnekrâna attçlu, nospiediet taustiòu M vai pagrieziet e-disku.
Gružu likvidçšana ar pûtçju
Exit
Exit
x 1
x 1
x 1
OK
K-x_OPM.book  Page 307  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM