Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
308
Pieliku
m
s
11
1
Izslçdziet fotokameru un noòemiet objektîvu.
2
Ieslçdziet fotokameru.
3
[Set-up 4] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties 
[Sensor Cleaning] (Attçlu sensora tîrîšana) 
un nospiediet kursortausiòu (
5).
Atainojas [Sensor Cleaning] (Attçlu sensora tîrîšana) apstiprinâjuma logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòu (23), 
lai izvçlçtos [Mirror Up] (Spogulis 
pacelts) un nospiediet 
taustiòu
4.
Spogulis tiek fiksçts paceltâ stâvoklî.
Ja izmantojât Gružu Brîdinâjuma funkciju 
gružu atklâšanai uz sensora pçdçjo 
30 minûšu laikâ, Gružu Brîdinâjuma 
attçls atainojas monitorâ. Tîriet sensoru 
pârbaudot gružu atrašanâs vietu.
• Neizmantojiet putekïu un netîrumu pûšanas baloniòu.
• Netîriet sensoru, kad ekspozîcijas laiks ir uzstâdîts uz h.
• Vienmçr apsedziet objektîva aptvaru, lai pasargâtu CMOS sensoru 
no netîrumiem un putekïiem, kas var rasties objektîvam neatrodoties 
uz fotokameras.
• Kad baterijas lîmenis ir zems, monitorâ atainojas [Not enough battery power 
remaining to clean sensor] (Nepietiekama akumulatora jauda, lai veiktu 
sensora tîrîšanu) paziòojums.
• Ieteicams lietot AC K-AC84 adapteri (papildus piederums) sensora tîrîšanas 
laikâ. Ja neizmantojat AC adaptera K-AC84 komplektu, lûdzu, izmantojiet 
baterijas ar pietiekamu jaudu. Ja bateriju jauda samazinâs tîrîšanas laikâ, 
ieskançsies brîdinâjuma signâls. Lûdzu nekavçjoties pârtrauciet tîrîšanu.
• Neievietojiet pûtçja uzgali objektîva aptvara iekšpusç. Ja fotokamera 
ir izslçgta, tas var bojât eksponçšanas slçdzi, CMOS sensoru vai spoguli.
• Taimera lampiòa ieraksta laikâ mirgo.
• Šî fotokamera aprîkota ar CMOS sensora pârvietošanas vibrâciju 
samazinâšanas sistçmu, kas pie CMOS sensora tîrîšanas var radît 
nelielu vibrâciju troksni. Tas nenorâda uz fotokameras darbîbas kïûmçm.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Raises mirror and open shutter
for access to clean sensor.
Turn the power off to finish
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 308  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM