Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
30
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Krâsu balansa izpratne
RGB histogrammâ ir atainots un redzams katras krâsa krâsu intensitâtes 
sadalîjums. Labâ grafikas vienâdsânu puse ir attçliem ar labi noregulçtu 
baltâs krâsas balansu. Tiklîdz viena krâsa atrodas vairâk uz kreiso pusi, 
tas nozîmç, ka krâsa ir pârâk intensîva.
Sekojoši indikatori parâdâs uz ekrâna, lai norâdîtu taustiòus un diskus, 
kurus tajâ brîdî var izmantot.
Piemçrs)
Palîgvedòa indikâcijas
2
Kursortaustiòš (2)
3 taustiòš
3
Kursortaustiòš (3)
4 taustiòš
4
Kursortaustiòš (4)
|
Zaïais taustiòš
5
Kursortaustiòš (5)
m
mc taustiòš
S
e-disks
M taustiòš
Eksponçšanas slçdzis
K/i taustiòš
K-x_OPM.book  Page 30  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM