Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
310
Pieliku
m
s
11
Papildus Piederumi
Šai fotokamerai ir pieejami vairâki papildus piederumi. Nepieciešamâs 
informâcijas iegûšanai sazinieties ar PENTAX klientu apkalpošanas 
servisa centru.
Produkti, kas atzîmçti ar zvaigznîti (*), ietilpst arî šîs fotokameras 
komplektâcijâ.
AC maiòstrâvas adapteris K-AC84
(Piederumos ietilpst strâvas AC ADAPTER D-AC76, DC pârveidotâjs 
D-DC84 un strâvas vads.)
Ïauj darbinât fotokameru ar AC strâvu.
Auto zibspuldze AF540FGZ
Auto zibspuldze AF360FGZ
Zibspuldzes AF540FGZ un AF360FGZ 
ir P-TTL automâtiskâs zibspuldzes ar 
maksimâlo vadîbas numuru no aptuveni 
54 lîdz 36 (ISO 100/m). To iezîmes 
ir slave-sync zibspuldze, contrast-
control-sync zibspuldze, automâtiskâ 
zibspuldze, high-speed sync 
zibspuldze, bezvadu zibspuldze, 
slow-speed sync un aizveramâ 
aizkara sinhronizâcijas zibspuldze.
Strâvas Nodrošinâjuma Piederumi
Zibspuldzes Piederumi
AF540FGZ
AF360FGZ
K-x_OPM.book  Page 310  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM