Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
311
Pieliku
m
s
11
Auto zibspuldze AF200FG
AF200FG ir P-TTL automâtiskâs 
zibspuldzes vienîba ar apmçram 
20 (ISO 100/m) virzošo detaïu skaitu. 
Tas apzîmç control-sync zibspuldzi 
un slow-speed sync zibspuldzi, 
kad kombinçjat ar AF540FGZ 
vai AF360FGZ vienîbu.
Auto Macro zibspuldze AF160FC
AF160FC ir speciâli Makro 
fotografçšanai piemçrota zibspuldzes 
sistçma, lai uzòemtu mazus objektus 
ïoti lielâ tuvumâ bez çnâm. Tâ darbojas 
kopâ ar jau esošo TTL automâtiskâs 
zibspuldzes funkciju un var tikt 
izmantota ar plašu PENTAX fotokameru 
klâstu, lietojot nepieciešamo palîg 
gredzenu.
Karstâs pçdas adapteris F
G
Pagarinâtâjs F5P
Ârçjâs zibspuldzes aptveres 
adapteris F
Izmantojiet adapterus un vadus, 
lai ârçjo zibspuldzi varçtu lietot 
novietojot to tâlâk no fotokameras.
AF200FG
AF160FC ZIBSPULDZE
Karstâs pçdas adapteris F
G
Ârçjâs zibspuldzes 
aptveres adapteris F
K-x_OPM.book  Page 311  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM