Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
312
Pieliku
m
s
11
Ârçjâs zibspuldzes uzstâdîšanas 
aptvere CL-10
Izmantojot AF540FGZ vai AF360FGZ 
kâ bezvadu zibspuldzes, šî lielâ 
saspraude tiek izmantota ârçjâs 
zibspuldzes iestatîjumam 
uz sola vai galda.
Palielinâtâjs F
B
Šis skatu meklçtâja aksesuârs 
ir paredzçts skatu meklçtâjâ redzamâs 
centrâlâs daïas palielinâšanai 2×.
Jûs varat redzçt pilna ekrâna skatîjumu 
vienkârši paceïot acs uzmavas 
piederumu kâ palielinâtâju.
Pârveidotâjs A
Papildus piederums, kas maina skatu 
meklçtâja redzesloka leòíi par 90° leòíi. 
Palielinâjumu skatu meklçtâjâ 
var pârslçgt starp 1× un 2×.
Dioptriju pieregulçšanas objektîva 
adapteris M
Papildus piederums paredzçts dioptrijas 
pieregulçšanai. Uzstâdiet to uz skatu 
meklçtâja.
Ja attçls skatu meklçtâjâ ir neskaidrs, 
izvçlieties vienu no astoòiem objektîva 
adaptera regulçjumiem M apmçram 
no -5 lîdz +3m
-1
 (pa metru).
Acs aizsargs F
Q
 (*)
Skatu meklçtâjam
Ârçjâs zibspuldzes 
uzstâdîšanas aptvere CL-10
Palielinâtâjs F
B
Pârveidotâjs A
Dioptriju pieregulçšanas 
objektîva adapteris M
K-x_OPM.book  Page 312  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM