Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
314
Pieliku
m
s
11
Kïûmju paziòojumi
Kïûmju paziòojumi
Apraksts
Memory card full 
(Atmiòas karte pilna)
SD atmiòas karte ir pilna, jaunus attçlus nevar 
saglabât. Ievietojiet jaunu SD atmiòas karti, 
vai dzçsiet liekos attçlus (46. lpp., 80. lpp.)
Dati var tikt saglabâti izpildot sekojošâs 
funkcijas.
• Pârmainiet faila formâtu uz JPEG. (188. lpp.)
• Izmainiet JPEG ierakstîtos pikseïus vai 
No image (Nav attçlu)
SD atmiòas kartç nav saglabâtu attçlu, 
kurus bûtu iespçjams aplûkot.
This image cannot be 
displayed (Šo attçlu nevar 
attainot)
Jûs cenšaties reproducçt attçlus, kuru formâtu 
fotokamera neatbalsta. Jûs varat aplûkot 
attçlus uz cita ražotâja fotokameras, 
vai jûsu datora.
No card in the camera 
(Fotokamerâ nav ievietota 
atmiòas karte)
Ievietojiet fotokamerâ SD atmiòas karti. 
(46. lpp.)
Memory card error 
(Atmiòas kartes kïûme)
SD atmiòas kartç ir kïûme, uzòemto attçlu 
apskats nav iespçjams. Tas var bût iespçjams 
uz datora, taèu ne ar šo kameru.
Card is not formatted 
(Atmiòas karte nav formatçta)
Ievietotâ SD atmiòas karte nav formatçta, 
vai arî ir formatçta ar datora, vai citas ierîce 
palîdzîbu un nav savietojama ar šo 
fotokameru. Formatçjiet SD atmiòas karti 
šajâ fotokamerâ. (259. lpp.)
Card is locked 
(Karte ir bloíçta)
SD atmiòas kartç ir aktivizçta ieraksta 
bloíçšana. Izslçdziet ieraksta bloíçšanu 
SD atmiòas kartç. (47. lpp.)
The card is electronically 
locked (Karte ir elektroniski 
bloíçta)
Dati ir aizsargâti ar SD atmiòas kartes 
drošîbas funkciju.
This image cannot be enlarged 
(Šo attçlu nav iespçjams 
palielinât)
Jûs mçìinât palielinât attçlu, 
kuru nav iespçjams palielinât.
This image is protected 
(Šis attçls ir aizsargâts)
Jûs mçìinât dzçst aizsargâtu attçlu. 
Noòemiet no attçla aizsardzîbu. (233. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 314  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM