Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
315
Pieliku
m
s
11
Battery depleted 
(Akumulators izlâdçjies)
Akumulators ir izlâdçjies, ievietojiet jaunu. 
(41. lpp.)
Not enough battery power 
remaining to clean sensor 
(Nepietiekama akumulatora 
jauda, lai veiktu sensora 
tîrîšanu)
Atainojas pikseïu kartçšanas laikâ, 
ja akumulatora uzlâdes lîmenis 
ir nepietiekams. Nomainiet akumulatoru, 
vai izmantojiet AC adapteri K-AC84 
(nopçrkams atsevišíi). (44. lpp.)
Not enough battery power 
remaining to activate Pixel 
Mapping (Nepietiekama 
akumulatora jauda, 
lai aktivizçtu Pikseïu 
kartçšanas funkciju)
Atainojas pikseïu kartçšanas laikâ, 
ja akumulatora uzlâdes lîmenis 
ir nepietiekams. Nomainiet akumulatoru, 
vai izmantojiet AC adapteri K-AC84 
(nopçrkams atsevišíi). (44. lpp.)
Image folder could not be 
created (Attçlu mapi nevar 
izveidot)
Izmantots maksimâlais mapju skaits (999) 
un maksimâlais failu skaits (9999), jaunus 
attçlus nevar saglabât, ievietojiet jaunu 
SD atmiòas karti, vai formatçjiet patreizçjo. 
(259. lpp.)
Unable to store image 
(Nav iespçjams 
saglabât attçlu)
Attçls netika saglabâts SD atmiòas kartes 
kïûmes dçï.
Settings not stored 
(Iestatîjumi netika saglabâti)
DPOF iestatîjumus vai rotâcijas informâciju 
nav iespçjams saglabât, jo SD atmiòas karte 
ir pârpildîta. Dzçsiet nevajadzîgos attçlus 
un veiciet DPOF iestatîjumus vai pagrieziet 
attçlus no jauna. (80. lpp.)
The operation could not be 
completed correctly (Darbîba 
netika veikta pareizi)
Fotokamera neïâva manuâli mçrît baltâs 
krâsas balansu vai atklât gružus uz sensora 
Mçìiniet darbîbu vçlreiz. (197. lpp., 306. lpp.)
No more images can 
be selected (Vairâk attçli 
nevar tikt izvçlçti)
Index (219. lpp.) un Select & Delete (229. lpp.) 
funkcijâm nav iespçjams izvçlçties 100 un 
fairâk attçlu.
This image cannot be 
processed (Šo attçlu nav 
iespçjams apstrâdât)
Atainojas, kad Resize (238. lpp.), Cropping 
(239. lpp.), Digital Filter (242. lpp.), vai RAW 
Development (248. lpp.) funkcijas tiek uzsâktas 
attçliem, kas tika uzòemti ar citâm kamerâm, 
vai ja Resize vai Cropping funkcijas tiek 
uzsâktas minimâlâ izmçra attçliem.
Kïûmju paziòojumi
Apraksts
K-x_OPM.book  Page 315  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM