Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
316
Pieliku
m
s
11
The camera failed to create 
an image (Fotokamerai 
neizdevâs izveidot attçlu)
Indeksa (kopçt attçlu) izveidošana neizdevâs. 
(219. lpp.)
Camera overheated. Disabling 
Live View temporarily to 
protect circuitry (Kamera 
pârkarsçjusi. Izslçgt Tiešo 
Priekšskatîjumu uz laiku, lai 
aizsargâtu elektrisko shçmu)
Tiešais skatîjums nevar tikt izmantots, 
jo kameras iekšçjâ temperatûra ir pârâk 
augsta. Nospiediet 
4 taustiòu 
un mçìiniet izmantot tiešo skatîjumu 
atkal, kad kamera bûs atdzisusi.
This function is not available in 
the current mode (Šî funkcija 
nav pieejama šajâ režîmâ)
Jûs mçìinât iestatît funkciju, kas 
nav pieejama
H (Scene) režîmâ 
vai C (Movie (Videofragments)) režîmâ.
Kïûmju paziòojumi
Apraksts
K-x_OPM.book  Page 316  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM