Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
317
Pieliku
m
s
11
Kïûmju novçršana
Atsevišíos gadîjumos fotokamera var darboties kïûmîgi statiskâs 
elektrîbas iespaidâ. To iespçjams novçrst izòemot un no jauna ievietojot 
fotokamerâ akumulatoru. Ja spogulis paliek stâvus pozîcijâ, izòemiet 
un no jauna ievietojiet fotokamerâ akumulatoru, pçc tam ieslçdziet 
kameru – spogulis ievirzîsies uz iekšu. Pçc procedûras veikšanas, 
ja kamera darbojas pareizi, tai nav nepieciešams jebkâds remonts.
Mçs iesakâm pârbaudît sekojošus iekârtas, pirms sazinâties ar servisa 
centru.
Problçma
Iemesls
Risinâjums
Fotokamera 
neieslçdzas
Ievietojiet 
akumulatoru
Pârbaudiet, vai ir ievietots akumulators. 
Ja nav, ievietojiet uzlâdçtu akumulatoru.
Akumulators nav 
ievietots pareizi
Pârliecinieties, ka baterijas ievietotas 
ievçrojot polaritâti.
Ievietojiet akumulatoru saskaòâ 
ar +- simboliem. (41. lpp.)
Baterijai ir zema 
enerìija
Nomainiet ar uzlâdçtâm baterijâm 
vai izmantojiet AC strâvas adapteri 
K-AC84 (papildus piederums). 
(44. lpp.)
Fotoattçlu nav 
iespçjams 
uzòemt
Objektîva blendes 
gredzena iestatîjums 
atšíiras no s 
pozîcijas
Iestatiet objektîva diafragmas atvçruma 
gredzenu s pozîcijâ (101. lpp.) vai 
izvçlieties [A Custom Setting 4] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnes [22. Using Aperture Ring] 
(Diafragmas gredzena izmantošana) 
funkcijai [Permitted] (Atïauts). (303. lpp.)
Iebûvçtâ zibspuldze 
uzlâdçjas
Uzgaidiet, lîdz uzlâde tiek pabeigta.
SD atmiòas kartç 
nav pietiekami daudz 
brîvas vietas
Ievietojiet SD Atmiòas karti 
ar pieejamu vietu vai izdzçsiet 
liekos attçlus. (46. lpp., 80. lpp.)
Fotokamera 
saglabâ datus
Uzgaidiet, lîdz fotokamera 
ir saglabâjusi datus.
K-x_OPM.book  Page 317  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM