Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
318
Pieliku
m
s
11
Automâtiskâ 
fokusçšana 
nedarbojas
Objektu ir grûti 
nofokusçt
Ar autofokusa palîdzîbu nevar 
nofokusçt attçlu ar zemu kontrastu 
(debesis, baltas sienas), tumšas 
krâsas, âtras kustîbas objekts, 
notikumus aiz stikla, vai arî tîkla 
formas musturs. Fokusçjiet kâdu citu 
objektu attiecîgâ attâlumâ, pçc tam 
nomçríçjiet uz primâro objektu un 
nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
galam. Varat izmantot manuâlo 
fokusçšanu. (131. lpp.)
Automâtiskâ 
fokusçšana 
nedarbojas
Objekts neatrodas 
fokusa robežâs
Vizierî novietojiet objektu fokusa 
râmim pa vidu. Ja objekts atrodas 
ârpus fokusa robežâm, nomçríçjiet 
kameru uz objektu un nobloíçjiet 
fokusu (nospiediet uzòçmçja 
atlaišanas pogu pa vidu),tad 
nemieriniet attçlu un pilnîbâ 
nospiediet uzòçmçja atlaišanas 
pogu. (129. lpp.)
Objekts atrodas 
pârâk tuvu
Attâlinieties no objekta un uzòemiet 
attçlu.
Iestatîts \ 
fokusa režîms
Iestatiet fokusa režîma slçdzi 
= pozîcijâ. (122. lpp.)
Problçma
Iemesls
Risinâjums
K-x_OPM.book  Page 318  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM