Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
31
Fotokameras skatu meklçtâjâ parâdâs sekojoša informâcija.
Skatu meklçtâjs
1
AF râmis (53. lpp.)
2
Punktu mçrîšanas râmis (113. lpp.)
3
Zibspuldzes statuss (71. lpp.)
Izgaismojas: ja zibspuldze darbojas.
Mirgo: ja zibspuldzes izmantošana ir ieteicama, taèu tâ nav aktivizçta.
4
Attçlu režîma ikona (90. lpp.)
Izmantošanas laikâ displejâ atainojas attçlu režîma ikona.
U (Parastais darbîbas režîms I), = (Portrait (Portrets)), s (Landscape 
(Ainava)), q (Macro (Makro)), 
\ (Moving Object (Objekts kustîbâ)), 
. (Night Scene Portrait (Nakts portrets)).
5
Vibrâciju samazinâšana (138. lpp.)
Atainojas, ja ir aktivizçta Vibrâciju Samazinâšanas funkcija.
6
Ekspozîcijas laiks
Ekspozîcijas laiks uzòemot vai iestatot.
Pasvîtrots, ja ekspozîcijas laiku iespçjams iestatît ar e-disku.
7
Diafragmas atvçruma vçrtîba
Diafragmas atvçrums uzòemot vai iestatot.
Pasvîtrots, ja diafragmas atvçrumu iespçjams iestatît ar e-disku.
8
Fokusa indikators (66. lpp.)
Izgaismojas: kad objekts ir nofokusçts.
Mirgo: objekts nav fokusâ.
3
4
11
6
8
9
10
5
7
1
2
1
K-x_OPM.book  Page 31  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM