Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
319
Pieliku
m
s
11
Fokusu nav 
iespçjams fiksçt
[AF Mode] (AF 
Režîms) iestatîts 
uz k
Autofokuss netiek fiksçts (fokusa 
fiksâcija), ja [AF Mode] (AF Režîms) 
iestatîts uz k (ieskaitot gadîjumus, 
kad k iestatîjums tiek automâtiski 
izvçlçts f). Fotokamera 
nepârtrauc fokusçšanu, kamçr vien 
eksponçšanas slçdzis tiek turçts 
nospiests lîdz pusei. Ja vçlaties 
nofokusçt konkrçtu objektu, iestatiet 
[AF Mode] (AF Režîms) uz l 
(Viena kadra uzòemšanas režîms) 
un izmantojiet fokusa fiksçšanas 
funkciju. (125. lpp.)
Uzòemšanas režîms 
ir iestatîts uz
attçlu režîmâ, vai n, 
R, Y vai l
režîmâ.
Iestatiet jebkuru uzòemšanas režîmu, 
izòemot Attçla režîma 
\ (Moving 
Object (Objekts kustîbâ)) režîmu vai 
H (Ainavas) režîma n (Stage 
Lighting (Studijas apgaismojums)), 
R (Kids (Bçrni)), Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) 
vai l (Night Snap (Nakts 
uzòçmums)) režîmus. (89. lpp.)
AE fiksâcijas 
funkcija 
nedarbojas
Eksponçšanas laiks 
iestatîts uz h
Iestatiet eksponçšanas âtrumu 
jebkurâ režîmâ, izòemot h. 
(108. lpp.)
Iebûvçtâ 
zibspuldze 
neizlâdçjas
Kad zibspuldzes 
režîms ir iestatîts 
uz C vai 
C, 
zibspuldze 
nedarbosies, 
ja uzòemamais 
objekts ir gaišs.
Iestatiet zibspuldzes režîmu 
uz b (Manuâlâ zibspuldzes izlâde) 
vai D (Manuâlâ zibspuldze +
Sarkano acu kompensâcija.). 
(71. lpp.)
Režîmu izvçles disks 
iestatîts uz a
Iestatiet režîmu izvçles disku jebkurâ 
pozîcijâ, izòemot a (Flash Off 
(Zibspuldze deaktivizçta)). (89. lpp.)
H režîms iestatîts 
uz 
A, K, n, U 
vai 
E
Iestatiet 
H (Aianavas) režîmu uz 
jebkuru iestatîjumu, izòemot 
A (Night 
Scene (Nakts ainava)), K (Sunset 
(Saulriets)), n (Stage Lighting 
(Studijas apgaismojums)), 
U (Candlelight (Sveèu gaisma)) 
ir
E (Museum (Muzejs)). (91. lpp.)
Problçma
Iemesls
Risinâjums
K-x_OPM.book  Page 319  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM