Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
320
Pieliku
m
s
11
Power zoom 
sistçma 
nedarbojas
Fotokamerai nav 
Power Zoom 
funkcijas
Izmantojiet manuâlo tâlummaiòu. 
(70. lpp.)
USB 
savienojums 
ar datoru 
nefunkcionç 
pareizi.
USB savienojums 
ir uzstâdîts 
uz [PTP] (PTP)
Iestatiet [USB Connection] (USB 
savienojums) [R Set-up 2] 
(Iestatîšana) izvçlnç uz [MSC]. 
(281. lpp.)
Vibrâciju 
Samazinâšanas 
funkcija 
nedarbojas
Vibrâciju 
samazinâšanas 
funkcija ir 
deaktivizçta.
Aktivizçjiet [Shake Reduction] 
(Vibrâciju samazinâšana) funkciju. 
(139. lpp.)
Vibrâciju 
Samazinâšanas 
Funkcija nav 
iestatîta pareizi
Ja tiek izmantots objektîvs, kurš 
nespçj nolasît fokusa attâluma 
informâciju, iestatiet [Input Focal 
Length] (Pievades fokusa attâlums) 
logâ. (140. lpp.)
Eksponçšanas 
laiks ir pârâks 
lçns Vibrâciju 
Samazinâšanas 
Funkcijai, lai bûtu 
efektîvs panoramçjot 
vai fotografçjot nakts 
ainavas, utt.
Deaktivizçjiet [Shake Reduction] 
(Vibrâciju samazinâšana) funkciju 
un uzstâdiet fotokameru uz statîva.
Objekts atrodas 
pârâk tuvu
Pavirzieties prom no objekta, vai 
deaktivizçjiet vibrâciju samazinâšanas 
funkciju un uzstâdiet fotokameru 
uz statîva.
Problçma
Iemesls
Risinâjums
K-x_OPM.book  Page 320  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM