Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
322
Pieliku
m
s
11
JPEG Kvalitâtes (Kompresija): 
C (Vislabâkâ) = 1/4,5, D (Labâka) = 1/8, 
E (Laba) = 1/16
* Saglabâto attçlu skaits var atšíirties atkarîbâ no fotografçjamâ objekta, uzòemšanas 
apstâkïiem, režîma, SD atmiòas kartes u.c.
Aptuvenais videofragmenta ierakstîšanas laiks
Ierakstâmie 
pikseïi
Kvalitâte
SD atmiòas kartes kapacitâte
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB 256 MB 128 MB
X
1280×720
C
11 min.
45 sek.
5 min.
49 sek.
2 min.
56 sek.
1 min.
28 sek.
44 sek. 22 sek.
D
16 min.
29 sek.
8 min.
23 sek.
4 min.
08 sek.
2 min.
04 sek.
1 min.
02 sek.
32 sek.
E
23 min.
07 sek.
11 min.
46 sek.
5 min.
49 sek.
2 min.
54 sek.
1 min.
28 sek.
45 sek.
Y
640×416
C
39 min.
26 sek.
20 min.
05 sek.
9 min.
52 sek.
4 min.
56 sek.
2 min.
29 sek.
1 min.
16 sek.
D
54 min.
21 sek.
27 min.
41 sek.
13 min.
47 sek.
6 min.
53 sek.
3 min.
28 sek.
1 min.
47 sek.
E
1 st.
14 min.
29 sek.
37 min.
56 sek.
19 min.
00 sek.
9 min.
29 sek.
4 min.
47 sek.
2 min.
27 sek.
* Videofragmenta ieraksta laiks balstâs uz mûsu mçrîšanas apstâkïiem. Šie skaitïi 
var atšíirties atkarîbâ no uzòemamâ objekta, uzòemšanas apstâkïiem un SD atmiòas 
kartes utt.
Baltâs krâsas 
balanss
Pieejamas Auto, dienasgaisma, çna, mâkoòains, fluorescçjoša 
gaisma (D: dienasgaisma, N: dienasgaismas balts, W: vçss balts, 
L: silts balts), mâkslîgâ gaisma, zibspuldze, CTE, manuâli, toòa 
iestatîšana
Monitors
2,7 collas plats redzesloks TFTkrâsu LCD ar apmçram 
230.000 punktiem, spilgtuma un krâsu uzstâdîšanas funkcijas
Atainošanas 
funkcija
Viens ekrâns, vairâku attçlu displejs, zoom displejs (lîdz 16 reizçm, 
iespçjama ritinâšana), attçlu salîdzinâšana, rotçšana, kalendâra 
attçls, mapju ekrâns, slaidšovs, histogramma, spožs/tumšs 
laukums, mainît lielumu, apcirpšana, Indekss (Thumbnails/
Square/Random1/Random2/Random3/Bubble)
K-x_OPM.book  Page 322  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM