Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
323
Pieliku
m
s
11
Ekspozîcijas 
režîms
e Programma, K Jutîbas prioritâte, b Eksponçšanas 
prioritâte, c Diafragmas atvçruma prioritâte, a Manuâli, 
C Videofragments
Attçla režîms:
I Auto attçls, = Portrets, s Ainava, 
q Macro, 
\ Objekts kustîbâ, . Nakt ainavas 
portrets, a Zibspuldze deaktivizçta (Uzòemot 
fotoattçlus Live View režîmâ, d (Blue Sky 
(Zilas debesis)) un K (Sunset (Saulriets)) 
nav pieejami.)
Ainavu režîms:
A Nakts ainava, Q Smiltis un sniegs, K Çdiens, 
K Saulriets, n Skatuves apgaismojums, 
R Bçrni, Y Mâjdzîvnieki, U Sveèu gaisma, 
E Muzejs, l Nakts momentuzòçmums
Eksponçšanas 
slçdzis
Elektroniski vadâms vertikâlas darbîbas eksponçšanas slçdzis 
ar fokusçšanas funkciju, âtruma amplitûda (1) Auto 1/6000 lîdz 
30sek. (bezpakâpju) (2) manuâlais 1/6000, lîdz 30sek. (1/3 EV 
soïi vai 1/2 EV soïi) spuldze, elektromagnçtiskâ palaišana, 
ekspozîcijas fiksâcija iestatot galveno slçdzi OFF pozîcijâ
Objektîva 
aptvars
PENTAX K
AF2
 bajonetes tipa aptvars montâža (AF uzmava, 
objektîva informâcijas kontakti, K-aptvars ar strâvas kontaktiem)
Izmantojamais 
objektîvs
PENTAX K
AF3
 objektîvi, K
AF2
 objektîvi (nedarbojas 
ar Power Zoom), K
AF
 objektîvi, K
A
 objektîvi
Autofokusa 
sistçma
TTL fâzes autofokusçšanas sistçma, SAFOX VIII (11-punktu 
AF), AF darbîbas spilgtuma diapazons: EV -1 lîdz 18 
(pie ISO 100 ar f/1.4 objektîvu), pieejama fokusa fiksâcijas 
funkcija, Fokusa režîms: f (Auto)/
l
 (Viens kadrs)/
k (Sçrijfoto)/\
Skatu meklçtâjs
Piecu-spoguïu skatu meklçtâjs, Dabiskâ Matçjuma II fokusçšanas 
ekrâns, redzesloka lauks: apuveni 96%, Palielinâjums aptuveni 
0,85× (ar 50 mm f/1.4 objektîvu 
), Dioptrija: aptuveni -2,5 lîdz 
+1,5m
-1
 (uz 1 metru)
Skatu meklçtâja 
indikators
Fokusçšanas informâcija : ] mirgo, kad attçls ir nofokusçts, 
un mirgo kad attçls nav nofokusçts, b izgaismojas= Iebûvçtâ 
zibspuldze ir gatava, b mirgo= jâizmanto zibspuldzi, 
Eksponçšanas âtrums, Jutîbas apstiprinâšana, Diafragmas 
vçrtîba, e-diska darbîbas indikators, @ = AE fiksâcija, atlikusî 
ietilpîba, m = EV kompensâcija, \ = Manuâlâ fokusçšana, 
Attçla režîma ikona, Shake Reduction displejs
Priekšskatîjuma 
funkcija
Live View:
TTL metode, izmantojot attçla 
sensoru, tâlummaiòas displejs 
un režìa parâdîšana ir pieejami
Optiskais Priekšskatîjums: Lauka dziïuma apstiprinâjums 
(elektroniski kontrolçts un lietojams 
visos ekspozîcijas režîmos)
Digitâlais priekšskatîjums:
Kompozîcija, ekspozîcija, 
fokusçšana un baltâs krâsas 
balansa apstiprinâšana
K-x_OPM.book  Page 323  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM