Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
324
Pieliku
m
s
11
Sçrijfoto (Hi/Lo)
Aptuveni 4,7 kadri sekundç (JPEG (E, C, Hi): 
lîdz pat 17 kadriem, RAW: lîdz pat 5 kadriem)
Aptuveni 2 kadri sekundç (JPEG (E, C): 
lîdz SD atmiòas karte ir pilna, RAW: lîdz pat 11 kadriem)
Taimeria
Tiek elektroniski kontrolçts ar laika aizkavi 12 sek./2 sek. 
(ja spogulis ir pacelts). Aktivizçjiet, nospiežot eksponçšanas 
slçdzi. Operâcijas apstiprinâšana. Iespçjams aktivizçt skaòas 
signâlu. Pçc aktivizçšanas to iespçjams atcelt
Tâlvadîbas pults
PENTAX Tâlvadîbas pults F (izvçles) Nekavçjoties eksponç 
vai trîs sekundes pçc eksponçšanas slçdža nospiešanas 
uz tâlvadîbas pults, Tâlvadîbas nepârtraukta uzòemšana
Spogulis
Âtrâs atgriešanas spogulis, spoguïa pacelšanâs funkcija (2 sek. 
taimeris)
Digitâlais filtrs
Rotaïu kamera, Retro, Augsta kontrasta, Krâsas izvçles, Maigs, 
Zvaigžòu uzliesmojums, Zivs-acs, Monohromatisks, Krâsains, 
Ûdens krâsa, Pasteïkrâs, Slaids, Miniatûra, HDR, Pamata 
parametru reg, Lietotâja filtrs
Individuâlais 
attçls
Attçla tonis (7 veidi), Piesâtinâjums, Nokrâsa, Kontrasts, 
Asums/Smalks asums, Gaišu/Tumšu toòu gammas reg, 
Filtra efekts, Virâža
Ekspozîcijas 
iekadrçšana
Tiek uzòemti trîs no pieciem kadriem (nepietiekami eksponçts, 
ar pareizu ekspozîciju un pâreksponçts) secîgi pçc kârtas ar 
ekspozîcijas iekadrçšanu. (Izvçlieties 1/3 EV vai 1/2 EV soïus)
Multi-ekspozîcija
Izvçlieties uzòemšanas skaitu starp 2 un 9 (Auto EV uzstâdîjums 
var tikt iestatîts atbilstoši uzòemto kadru skaitam)
Ekspozîcijas 
Mçrîšana/ 
Ekspozîcijas 
Diapazons
TTL multi (16-segmentu mçrîšana), Ekspozîcijas diapazons 
EV 1 lîdz EV 21.5 ar ISO iestatîjumu ISO 200, un 50 mm f/1.4 
objektîvu, iespçjams iestatît arî Centrâ svçrto un Punkta 
mçrîšanas metodi
EV kompensâcija
±3 EV (1/3 EV, 1/2 EV soïu), iespçjams izvçlçties EV soïus
AE fiksâcija
Iespçjams piešíirt 
=/L taustiòam, izmantojot lietotâja 
funkciju iestatîjumus (taimera veids: divas reizes ilgâks nekâ 
mçrîšanas darbîbas laiks, kas iestatîts lietotâja funkciju 
iestatîjums) Turpinâs tik ilgi, kamçr ekrponçšanas slçdzis 
tiek turçts nospiests lîdz pusei.
Iebûvçtâ 
zibspuldze
P-TTL iebûvçtâ zibspuldze ar sçrijas vadîbu, GN apmçram 
16 (ISO 200), Aptveramie leòíi: 28 mm objektîva skatleòíis 
(ekvivalents 35 mm), Zibspuldzes sinhronizâcijas âtruma 
diapazons: 1/180 sek. un mazâks, Dienasgaismas sinhronizâcija, 
Lçna âtruma sinhronizâcijas zibspuldze, Automâtiska izvirzîšanas 
funkcija
K-x_OPM.book  Page 324  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM