Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
325
Pieliku
m
s
11
Ârçjâs zibspuldzes 
sinhronizâcija
Karstâ dakša ar M-kontaktu, kas savietojams ar PENTAX 
paredzçtâm auto zibspuldzçm, ISO diapazons = P-TTL: 100 lîdz 
1600, Automâtiskâ zibspuldze, Sarkano acu samazinâšanas 
zibspuldzes funkcija, Liela âtruma sinhronizâcija un bezvadu 
sinhronizâcija ar PENTAXam paredzçtâm zibspuldzçm.
Lietotâja funkcija
Iespçjams iestatît 22 funkcijas
Laika funkcija
Pasaules laika iestatîšana 75 pilsçtâm (28 laika joslas)
Vibrâciju 
Samazinâšanas 
Funkcija (Shake 
Reduction)
CMOS attçla sensora pârslçgšana, efektîvs kompensâcijas 
diapazons= lîdz pat 4 EV (atkarîbâ no izmantotâs zibspuldzes 
un fotografçšanas apstâkïiem)
Putekïu Noòçmçjs
SP pârklâjums un CMOS sensora darbîbas priekš putekïu 
likvidçšanas. Var iestatît, lai darbojas, kad fotokamera ir ieslçgta.
Jauda
Èetras AA litija, AA Ni-MH vairâk kârt lâdçjamâs 
vai AA sârma baterijas
Akumulatora 
izlâdçšanâs
Izgaismojas bateriju izlâdes simbols z.
Ieejas/Izejas 
ports
PC/AV terminâls (USB 2.0 (âtrgaitas))
Video izejas 
formâts
NTSC/PAL
Izmçri un svars
Aptuveni. 122,5 mm (W) × 91,5 mm (H) × 67,5 mm (D) (izslçdzot 
izvirzîjumus) aptuveni. 515 g (tikai korpuss), aptuveni. 580 g 
(ietverot AA litija baterijas un SD atmiòas karti), aptuveni. 615 g 
(iekïaujot èetras AA sârma baterijas un SD atmiòas karti)
Papildus 
piederumi
Karstâs pçdas vâciòš F
K
, Acs râmîtis F
Q
, Korpusa aptvars, USB 
kabelis I-USB7, Programmatûra (CD-ROM) S-SW99 (PENTAX 
Digital Camera Utility 4), Siksniòa O-ST53, AA litija jonu baterijas 
(èetras), Lietošanas pamâcîba (šî pamâcîba)
Valodas
angïu, franèu, vâcu, spâòu, portugâïu, itâïu, holandiešu, dâòu, 
zviedru, somu, poïu, èehu, ungâru, turku,grieíu, krievu, korejiešu, 
íîniešu (tradicionâlâ un vienkâršotâ) un japâòu.
K-x_OPM.book  Page 325  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM