Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
326
Pieliku
m
s
11
Vârdnîca
AdobeRGB
Adobe systems Inc ieteiktais krâsu spektrs drukâšanai komerciâlos 
nolûkos. Plašâka krâsu reprodukcijas amplitûda nekâ sRGB. 
Veicina maksimâlo krâsu iespçju pârklâšanu. Drukâjot attçlus, 
un montçjot tos datorâ krâsa netiek tçrçta nepiemçroti. Ja attçls 
ir atvçrts nepiemçrotâ programmatûrâ, krâsas kïûst gaišâkas.
AE mçrîšana
Ekspozîcijas noteikšanai tiek mçrîts objekta spilgtums. Šajâ fotokamerâ 
pieejami [Multi-segment Metering] (Multi-segmenta mçrîšana), 
[Center-weighted Metering] (Centrâ svçrtâ mçrîšana) 
un [Spot Metering] (Punkta mçrîšana) mçrîšanas režîmi.
AF punkts
Punkts skatu meklçtâjâ, kas nosaka fokusu. Šî fotokamera piedâvâ 
[Auto], [Select] (Izvçles) un [Spot] (Punktveida).
Asi atveidojamâ lauka dziïums 
Fokusçšanas lauks – atkarîbâ no diafragmas atvçruma, objektîva 
fokusçšanas attâluma un attâluma lîdz objektam. Piemçram, dziïuma 
palielinâšanai izvçlieties mazâku diafragmas vçrtîbu (lielâku skaitu), vai 
arî lielâku diafragmas vçrtîbu (mazâku skaitu), dziïuma samazinâšanai.
Baltâs krâsas balanss
Uzòemot fotoattçlus, krâsu temperatûra tiek pielâgota apgaismojuma 
avotam tâ, lai objektam piešíirtu pareizu krâsu.
CMOS Sensors
Fotografçšanas elements, kurš pârveido caur objektîvu izejošo gaismu 
elektriskos signâlos, tâdçjâdi izveidojot attçlu.
DCF (Fotokameras failu sistçmas dizaina norma)
Failu formâta standartus digitâlajâm fotokamerâm izveidojusi Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
K-x_OPM.book  Page 326  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM