Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
327
Pieliku
m
s
11
Diafragmas atvçrums
Diafragmas atvçrums palielina vai samazina caur objektîvu uz CMOS 
sensoru izejošo apgaismojumu (blîvumu).
Dinamiskais diapazons (D-diapazons) 
Apzîmçts ar vçrtîbu, kura nosaka reproducçjamo attçla gaismas lîmeni.
Apzîmç to pašu “Exposure latitude” (Ekspozîcijas robežas) izmantojamo 
ar sudraba halide film.
Parasti, kad dinamiskais diapazons ir plats, pârâk spožs un/vai attçlâ 
neparâdâs pârâk daudz melno plankumu, un kad dinamiskais diapazons 
ir šaurs, visi attçlu toòi var tikt atveidoti asi un precîzi.
DNG RAW Fails
DNG (Digital Negative) RAW ir universâls RAW faila formâts, ko 
izveidojuši Adobe Systems. Ja attçli, kas uzòemti speciâlajâ RAW 
formâtâ, tiek pârveidoti DNG formâtâ, to savietojamîba un atbalsts 
ievçrojami palielinâs.
DPOF (Digital Print Order Format)
Noteikumi par informâcijas ierakstîšanu kartç ar jau ierakstîtiem attçliem 
attiecîbâ uz specifiskiem attçliem un drukâšanai paredzçto kopiju skaitu. 
Drukâšanu var padarît vienkâršâku saglabâjot attçlus DPOF drukâšanas 
atmiòâ.
Eksponçšanas slçdža âtrums
Laiks, kad eksponçšanas aizslçgs atrodas atvçrtâ pozîcijâ un uz CMOS 
sensoru atspîd gaisma. CMOS sensoru apstarojošo gaismas apjomu 
iespçjams mainît, izmainot eksponçšanas slçdža âtrumu.
Ekspozîcijas dakša
Lai automâtiski mainîtu ekspozîciju. Nospiežot eksponçšanas slçdzi, tiek 
uzòemti trîs attçli. Pirmais ir bez kompensâcijas, otrais nepietiekami 
eksponçts un trešais ir pâreksponçts.
EV (Ekspozîcijas vçrtîba)
Ekspozîcijas vçrtîbu nosaka diafragmas vçrtîbas un eksponçšanas 
laika kombinâcija.
EV kompensâcija
Attçla spilgtuma iestatîšanas process mainot ekspozîcijas laika 
un/vai diafragmas atvçruma vçrtîbu.
K-x_OPM.book  Page 327  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM