Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
328
Pieliku
m
s
11
Exif (Savstarpçji apmainâms attçla faila formâts digitâlajâm 
fotokamerâm)
Failu formâta standartus digitâlajâm fotokamerâm izveidojusi Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
Gaišas daïas
Pâreksponçts attçls zaudç kontrastu un atainojas balts.
Histogramma
Grafisks, kas parâda attçla tumšâkos un gaišâkos punktus. 
Horizontâlâ ass norâda spilgtumu, bet vertikâlâ ass norâda pikseïu 
skaitu. Tas noder, ja vçlaties uzzinât attçla ekspozîcijas statusu.
Ierakstâmie pikseïi 
Nosaka attçla izmçru vadoties pçc pikseïu skaita. Jo vairâk pikseïu, 
kas veido attçlu, jo lielâks attçla izmçrs.
ISO jutîba
Gaismas jûtîguma lîmenis. Ar augstu jutîbas lîmeni, attçlus iespçjams 
uzòemt ar âtru ekspozîcijas laiku pat tumšâs vietâs, samazinot 
fotokameras vibrâcijas. Taèu uzòemtajos attçlos ar augstu jutîbas 
lîmeni visbiežâk parâdâs trokšòi.
JPEG
Attçla saspiešanas (kompresijas) metode. Šajâ fotokamerâ izvçlieties 
C (Vislabâkâ), D (Labâka) vai E (Laba kvalitâte). 
Attçli, kuri ierakstîti JPEG formâtâ, piemçroti aplûkošanai jûsu datorâ 
vai nosûtîšanai pa e-pastu.
Kameras svârstîbas (Migla)
Ja spiežot eksponçšanas slçdzi vienlaicîgi notiek fotoaparâta svârstîbas, 
attçls atainojas miglains. Tas notiek galvenokârt gadîjumos, kad tiek 
izmantots lçns ekspozîcijas âtrums.
Novçrsiet fotokameras vibrâciju ietekmi paaugstinot jutîbu, izmantojot 
zibspuldzi un palielinot eksponçšanas âtrumu. Izmantojiet fotokameras 
statîvu. Tâ kâ fotokameras vibrâcija biežâk notiek nospiežot eksponçšanas 
slçdzi, izmantojiet Shake Reduction funkciju, taimeri, tâlvadîbas pulti 
vai kabeïa slçdzi, lai izvairîtos no liekâm fotokameras vibrâcijâm.
K-x_OPM.book  Page 328  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM