Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
32
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
9
Uzòemamo attçlu skaits/EV kompensâcijas vçrtîba
Ekrânâ atainojas ierakstâmo attçlu skaits ar tekošo kvalitâtes un ierakstîto 
pikseïu iestatîjumu.
Pareizas ekspozîcijas vçrtîbas atšíirîba parâdâs ekrânâ tad, kad režîmu 
iestatîšanas disks iestatîts a pozîcija. (109. lpp.)
m: EV kompensâcija (115. lpp.)
Pasvîtrots, ja EV kompensâcijas vçrtîba iestatâma ar e-diska 
palîdzîbu turot nospiestu taustiòu mc.
o: Jutîba
Pasvîtrots, ja jutîbu iespçjams iestatît ar e-diska palîdzîbu
10
Fokusa režîms (122. lpp.)
Atainojas, ja iestatîts uz \.
11
AE fiksâcija (117. lpp.)
Atainojas, ja AE fiksâcijas funkcija ir aktivizçta.
• [9999] ir maksimâlais ierakstâmo attçlu skaits, kas var tikt atainots skatu 
meklçtâjâ. Pat, ja ierakstâmo attçlu skaits ir 10000 vai vairâk, atainojas 
[9999].
• Ja  [A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç [10. AF/AE-L 
Button] (10. AF/AE-L taustiòš) ir iestatîts uz [Cancel AF] (AF atcelšana), 
skatu meklçtâjâ atainojas \ kamçr vien tiek turçts nospiests taustiòš 
=/L. (124. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 32  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM