Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
329
Pieliku
m
s
11
Krâsu spektrs
Tiek izmantota noteikta krâsu amplitûda no krâsu spektra. Digitâlajâm 
fotokamerâm ir noteikts Exif standarts [sRGB]. Šajâ fotokamerâ arî tiek 
izmantots [AdobeRGB] krâsu spektrs, lai izveidotu bagâtîgâku krâsu 
izteiksmîgumu.
Krâsu temperatûra
Objekta krâsu izsaka skaitliskâ izteiksmç. Izmantojot Kelvinu (K) 
vienîbas, tâ ir norâdîta kâ absolûtâ temperatûra. Paaugstinoties 
temperatûrai, gaismas krâsa novirzâs uz zilganâku, bet temperatûrai 
pazeminoties, uz sarkanîgâku.
Kvalitâtes lîmenis 
Tas attiecas uz attçlu kompresijas lîmeni. Jo zemâks kompresijas 
lîmenis, jo detalizçtâks attçls. Palielinoties kompresijas lîmenim, 
attçls kïûst graudainâks.
ND (Neitrâla blîvuma) filtrs 
Filtrs pieejams ar daudziem piesâtinâjuma lîmeòiem, kas spçj noregulçt 
spilgtumu neietekmçjot attçlu krâsas toni.
NTSC/PAL 
Šie ir viedo izejas formâti. NTSC galvenokârt tiek izmantots Japânâ, 
Ziemeïamerikâ un Dienvidkorejâ. PAL galvenokârt tiek izmantots 
Eiropâ un Íînâ.
RAW dati 
Nerediìçti attçla dati no CMOS sensora. RAW dati ir dati, kas nav iekšçji 
apstrâdâti fotokamerâ. Fotokameras iestatîjumus uzòemšanas laikâ, 
piemçram, Baltâs krâsas balansu, Kontrastu, Piesâtinâjumu, Toni, Krâsu 
spektru, Jutîbu un Asumu, iespçjams iestatît katram kadram pçc 
uzòemšanas. Bez tam, RAW dati ir 12 bitu dati, kas satur 16 x 8 bitu 
JPEG datu informâciju. Iespçjamas bagâtîgas pakâpeniskas pârejas. 
Lejupielâdçjiet RAW datus datorâ un izmantojiet komplektâcijâ ietilpstošo 
programmatûru, lai izveidotu attçla datus ar dažâdiem iestatîjumiem, 
tâdiem kâ JPEG vai TIFF.
sRGB (standarta RGB)
Starptautiskais krâsu spektra standarts, ko noteikusi IEC (Starptautiskâ 
Elektrotehniskâ komisija). Tas tiek noteikts òemot vçrâ datoru monitoru 
krâsu spektru, kâ arî tiek izmantots kâ Exif krâsu spektra standarts.
K-x_OPM.book  Page 329  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM