Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
33
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Funkciju iestatîjumu maiòa
Funkciju iestatîjumus iespçjams mainît izmantojot vadîbas taustiòu, 
vadîbas paneli vai izvçlnes.
Šajâ nodaïâ izklâstîti galvenie funkciju iestatîjumu veikšanas veidi.
Uzòemšanas režîmâ, izmantojot kursortaustiòus (2345), iespçjams 
iestatît Uzòemšanas režîmu, Zibspuldzes režîmu, Baltâs krâsas balansu 
un Jutîbu, bet spiežot taustiòu 
4, iespçjams iestatît AF punktu. 
(82. lpp.)
Zemâk redzams skaidrojošs piemçrs, kâ iestatît zibspuldzes režîmu.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet 
kursortaustiòu (
3).
Atveras [Flash Mode] (Zibspuldzes 
režîms) iestatîšanas logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos attiecîgo 
zibspuldzes režîmu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Tiešo taustiòu izmantošana
OK
MENU
0.0
Flash Mode
Cancel
OK
Auto Flash Discharge
K-x_OPM.book  Page 33  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM